Image

Rifqi Ghufran

ImageTUNAS HARAPAN FUTSAL CLUB
15
Batam / 15 Sep 2005
169 cm / 49 kg
Flank
2
14